REGULAMINY – Na Talerzu Dietetyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DIETETYCZNYCH USŁUG ONLINE 
ORAZ 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NA TALERZU – DIETETYKA”

 

A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA DIETETYCZNYCH USŁUG ONLINE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności zasady przeprowadzania konsultacji dietetycznych online, w tym przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator” lub „Usługodawca” (pojęcia tożsame i stosowane zamiennie w Regulaminie) – Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój oraz ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice; NIP: 638-18-39-894, REGON 385011258;

„Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://natalerzudietetyka.pl/, za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu w celu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto pod powyższym adresem znajdują się istotne informacje dot. zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę;

„Użytkownik” –  osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę;

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

„Konto” – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą użytkownika (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym „Moje Konto” nazwy Użytkownika i adresu poczty elektronicznej oraz tworząc hasło, a następnie klikając ikonkę „Zarejestruj się”. Po wykonaniu powyższych operacji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja, są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (lub adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła i kliknięciu ikonki „Zaloguj się”, ewentualnie w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę). Alternatywnie Użytkownik posiada możliwość utworzenia Konta na podobnych zasadach (podając nazwę Użytkownika i adres poczty elektronicznej oraz tworząc hasło) w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę w Serwisie).

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora-Usługodawcę, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Administratorem a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki udzielania konsultacji dietetycznych online przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym zasady przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy), stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (USŁUGODAWCĄ)

 1. Usługodawcą świadczącym usługi opisane w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych środków porozumienia się na odległość (np. telefon, Skype) jest Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, którejto działalności gospodarczej nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 638-18-39-894, oraz numer statystyczny REGON 385011258.
 2. Siedziba Usługodawcy (Administratora) mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój) przy ul. 1 Maja 7 lok. 17 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=92b24791-fffe-4341-8246-069b439aff6b
 3. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą:
  a) pisemnie – na adres korespondencyjny:
  Agnieszka Herman „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice
  b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 535 254 023,
  c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@natalerzudietetyka.pl

 

ROZDZIAŁ IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik może korzystać ze Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub w trakcie rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Usługodawcy, logo Serwisu oraz innych składników Serwisu (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji strony internetowej, na której znajduje się Serwis – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie należących do Usługodawcy przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu, w tym zawierania umów świadczenia usług na warunkach opisanych w Regulaminie, pod warunkiem uprzedniego utworzenia Konta i zalogowania się na Koncie lub – alternatywnie – pod warunkiem utworzenia Konta w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę w Serwisie).
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Serwisu. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

ROZDZIAŁ V.  SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, w tym w szczególności:
  a) udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania (konsultacje dietetyczne online),
  b) w ramach konsultacji dietetycznych online przygotowuje indywidualny plan żywieniowy (jadłospis) i zalecenia dietetyczne na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-chorobowego, dostosowany do potrzeb i informacji przekazanych przez Użytkownika (wywiad żywieniowo-chorobowy sporządzany jest za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie i pobieranego przez Użytkownika),
  c) w ramach konsultacji dietetycznych online odpowiada na pytania Użytkowników w zakresie planu żywieniowego – przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  d) w niektórych przypadkach udziela także konsultacji telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej (np. Messenger, Skype).
 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wskazanych w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu. W pierwszej kolejności Użytkownik dokonuje rejestracji, zakładając Konto i podając swoje dane.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług i konsultacji dietetycznych online następuje po złożeniu przez Użytkownika, zarejestrowanego w Serwisie i zalogowanego na swoim Koncie, zamówienia i podania swoich danych do płatności za usługę, które realizowane jest kolejno poprzez:
  a) kliknięcie ikon o nazwie DODAJ DO KOSZYKA – „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” lub „Kontynuacja współpracy”. Usługa „Kontynuacja współpracy” jest możliwa tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wcześniej zakupu usługi „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis”.
  b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony ZOBACZ KOSZYK – kliknięcie ikony PRZEJDŹ DO KASY,

  c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony KUPUJĘ I PŁACĘ oraz
  d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail i Konta użytkownika.

Jednakże Użytkownik, który utworzy Konto w trakcie składania zamówienia i podawania swoich danych do płatności za usługę konsultacji dietetycznych online, realizując kolejno i odpowiednio ww. etapy składania zamówienia, także ma możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia zamówionej usługi konsultacji dietetycznych online, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez:
  a) przelew bankowy – wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Administratora; w tym celu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora;
  b) PayPal (szybkie płatności).
 2. Użytkownik dokonując płatności na rzecz Usługodawcy, akceptuje warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, i tym samym dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Po dokonaniu płatności za usługę „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” , o której to płatności mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału i zaksięgowaniu jej na koncie Usługodawcy, Użytkownik ma możliwość pobrania formularza dostępnego w Serwisie zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy. Użytkownik proszony jest – po pobraniu formularza – o jego wypełnienie zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi, a następnie do jego przesłania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@natalerzudietetyka.pl . Użytkownik ma dodatkowo możliwość przesłania Usługodawcy na powyższy adres mailowy aktualnego zdjęcia sylwetki, uzupełnionego dzienniczka żywieniowego (szablon dostępny w Serwisie) oraz aktualnych wyników podstawowych badań laboratoryjnych. W przypadku wykupienia usługi „Kontynuacja współpracy”, Użytkownik nie wysyła ponownie formularza wywiadu żywieniowo-chorobowego, a jedynie zaznacza zmiany w uprzednio wysłanym formularzu. O wszelkich zmianach informuje Usługodawcę poprzez skrzynkę e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl.
 4. Następnie, w przypadku wykupienia usługi „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” , po przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy do Usługodawcy na adres e-mail wskazany w ust. 6, Usługodawca dokonuje analizy ww. formularza i w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych), sporządza oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 10 dni), zawierający zalecenia dietetyczne. Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany dziesięciodniowy jadłospis, uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Użytkownika, jak ulubione potrawy, nawyki żywieniowe, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Użytkownika. Zaś w przypadku wykupienia usługi „Kontynuacja współpracy”, Usługodawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych) od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, wysyła nowy indywidualnie dopasowany dziesięciodniowy jadłospis, uwzględniając zmiany w formularzu podane przez Użytkownika.
 5. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w przedmiocie informacji wskazanych przez Użytkownika w formularzu elektronicznym oraz w przedmiocie indywidualnego planu żywieniowego – oprócz wskazanej komunikacji mailowej – także telefonicznie lub za pośrednictwem programu Skype, aplikacji WhatsApp lub aplikacji Messenger.
 6. Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: sklep@natalerzudietetyka.pl) w ramach dokonanej płatności za usługę konsultacji dietetycznych online – skorzystania z maksymalnie dwóch poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika) dokonywanych przez Usługodawcę w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, Usługodawca przesyła w terminie kolejnych 5 dni roboczych od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 10 dni), zawierający ww. poprawki. Dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.
 7. Usługa konsultacji dietetycznych online obok sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego (jadłospis na 10 dni) zawiera także wsparcie Usługodawcy dla Użytkownika w okresie 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania przez Użytkownika indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu). W ramach wsparcia merytorycznego ze strony Usługodawcy, Użytkownik może zadać Usługodawcy pytanie co do indywidualnego planu – w formie mailowej lub telefonicznej.
 8. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że:
  a) usługi świadczone przez Usługodawcę, opisane w Regulaminie zwłaszcza w Rozdziale niniejszym, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;
  b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu na 10 dni) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.
 9. Użytkownik, w związku z oświadczeniami wskazanymi w ust. 11 niniejszego Rozdziału, zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Usługodawcy w przedmiocie świadczonych przez Usługodawcę usług, o ile usługi świadczone przez Usługodawcę, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Usługodawcę, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Użytkownik jest świadomy.
 10. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Usługodawcy prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego, o którym mowa w niniejszym Rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest – obok konsultacji dietetycznej online – indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 10 dni) opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Rozdziale V, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827; tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile mu ono przysługuje, biorąc pod uwagę ust. 1-2 niniejszego Rozdziału):
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl; lub
  b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub
  c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie-­Zdrój;

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza, dostępnego [pobierz]

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie, a świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
 2. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl lub
 3. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Agnieszka Herman „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice;
 4. c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie; lub telefonicznie.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”, określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień na usługi świadczone przez Usługodawcę złożonych przez Użytkownika przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 7. Regulamin można pobrać w formacie PDF –[kliknij i pobierz]

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2020 r.

B. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NA TALERZU – DIETETYKA”

 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Konsumentów, ze Sklepu prowadzonego przez Administratora.

2.    Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator” lub „Sprzedawca”(pojęcia tożsame i zamienne) – Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU – DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44-­330 Jastrzębie-­Zdrój oraz ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice; NIP: 638-18-39-894, REGON 385011258;

„Użytkownik” –  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu, niezależnie od tego, czy posiada Konto w Sklepie;

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

„Sklep” – serwis internetowy  prowadzony przez Administratora pod adresem www.natalerzudietetyka.pl/oferta, za pośrednictwem którego Administrator (Sprzedawca) prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Konto” – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym, w którym prowadzony jest Sklep, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą użytkownika (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach serwisu internetowego – Sklepu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym „Moje Konto” nazwy Użytkownika i adresu poczty elektronicznej oraz tworząc hasło, a następnie klikając ikonkę „Zarejestruj się”. Po wykonaniu powyższych operacji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja, są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (lub adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła i kliknięciu ikonki „Zaloguj się”, ewentualnie w trakcie składania zamówienia na zakup Pliku. Alternatywnie Użytkownik posiada możliwość utworzenia Konta na podobnych zasadach (podając nazwę Użytkownika i adres poczty elektronicznej oraz tworząc hasło) w trakcie składania zamówienia i podawania swoich danych do płatności za usługę Sprzedaży Pliku.

„Plik” – plik elektroniczny lub cyfrowy w formacie PDF, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, tekst w postaci artykułu lub wzoru, np. wzoru jadłospisu) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

„Urządzenie Elektroniczne” – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, laptop, smartphone, czytnik książek elektronicznych);

„Sprzedaż Pliku”– odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora (Sprzedawcę) na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Opłacenie Zamówienia” – potwierdzone przez operatora płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu;

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu internetowego, na którym znajduje się Sklep (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów Sprzedaży Pliku (Plików) między Administratorem a Użytkownikami w ramach Sklepu) oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (SPRZEDAWCĄ)

1.  Sprzedawcą dokonującym Sprzedaży Plików przy wykorzystaniu Sklepu jest Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, którejto działalności gospodarczej nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 638-18-39-894, oraz numer statystyczny REGON 385011258.

2. Siedziba Sprzedawcy (Administratora) mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój) przy ul. 1 Maja 7 lok. 17 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  lub można pobrać go tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=92b24791-fffe-4341-8246-069b439aff6b

3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

Agnieszka Herman NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice

b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 535 254 023,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@natalerzudietetyka.pl

 

ROZDZIAŁ IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub przy składaniu zamówienia. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.  Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji strony internetowej, na której znajduje się Sklep – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Korzystając ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. umów Sprzedaży Pliku,pod warunkiem uprzedniego utworzenia Konta i zalogowania się na Koncie lub – alternatywnie – pod warunkiem utworzenia Konta w trakcie składania zamówienia i podawania swoich danych do płatności za usługę Sprzedaży Pliku.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów sprzedaży) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

8. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po utworzeniu przez Użytkownika Konta, po zalogowaniu się przez Użytkownika na Koncie oraz po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

9. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających odpowiednie wymagania techniczne, zawierających oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF.

10. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku, w tym objętość Pliku oraz jego format (PDF). Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe, tj. zawiera oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w danym formacie.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

 

ROZDZIAŁ V. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym Sklepu i zalogowanego na swoim Koncie zamówienia, które realizowane jest kolejno poprzez:

a) kliknięcie ikon o nazwie DODAJ DO KOSZYKA,

b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony ZOBACZ KOSZYK –  kliknięcie ikony PRZEJDŹ DO KASY,

c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony KUPUJĘ I PŁACĘ oraz

d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika. 

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail i konta użytkownika.

Także Użytkownik, który utworzy Konto w trakcie składania zamówienia i podawania swoich danych do płatności za usługę Sprzedaży Pliku, realizując kolejno i odpowiednio ww. etapy składania zamówienia, ma możliwość dokonania zakupu Pliku.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem (Sprzedawcą) a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszystkie opłaty i podatki według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem (Sklepem) oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez:

a) przelew bankowy – wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Administratora; w tym celu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora;

b) PayPal (szybkie płatności).

6. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 72h od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana informacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty 15 zł obejmującej koszty wydruku faktury i jej wysyłki pocztą zwykłą.

8. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału, Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje (nie później niż w ciągu 72 h od chwili  otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku na Koncie, gdzie możliwe będzie pobranie Pliku. Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 7 dni od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym udostępnienie przez Administratora tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale VI.

10. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego (o ile spełnia ono wymagania techniczne, o których mowa w Rozdziale IV ust. 9 Regulaminu), na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

11. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga każdorazowo zgody właściciela praw (najczęściej Administratora), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży Pliku (patrz. Rozdział V pkt. 3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą udostępnienia Pliku do pobrania przez Administratora na rzecz Użytkownika. 

3. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Administrator powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego zakup „Kupuję i płacę” lub „Kontynuuj do PayPal” .

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl; lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza, dostępnego tutaj [LINK]

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku / Plików, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

 

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Agnieszka Herman „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice;

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie-­Zdrój.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.  O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie lub telefonicznie.

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”, określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu.  Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.  Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

7. Regulamin można pobrać w formacie PDF – [Kliknij, aby pobrać PDF]

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2020