Polityka prywatności – Na Talerzu Dietetyka

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

(ostatnia aktualizacja: 04.03.2020 r.)

 

Szanowny Użytkowniku Serwisu i Sklepu Internetowego,

Witam Ciebie w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego świadczenia elektronicznych usług dietetycznych oraz Sklepu Internetowego znajdujących się pod adresem https://natalerzudietetyka.pl/oferta

Serwis Internetowy, w tym Sklep, szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe, które mi przekażesz. Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz moją stronę internetową https://natalerzudietetyka.pl/, gdy rejestrujesz się w Serwisie internetowym oraz gdy korzystasz z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu i Sklepu, w tym gdy korzystasz ze świadczonych przeze mnie dietetycznych usług elektronicznych opisanych w Regulaminie Świadczenia Dietetycznych Usług Elektronicznych – [kliknij] lub gdy dokonujesz zamówienia i zakupu Plików w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego – [kliknij].

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora (Sprzedawcy/Usługodawcy), Serwisu, Sklepu, Użytkownika, Konsumenta, Konta, Pliku, Urządzenia Elektronicznego, Sprzedaży Pliku, Opłacenia Zamówienia są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Świadczenia Dietetycznych Usług Elektronicznych oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego?

            Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika jest Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­330 Jastrzębie­Zdrój  oraz ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice; NIP: 638-18-39-894, REGON 385011258.

Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych, czyli ze Sprzedawcą/Usługodawcą:

a) w formie pisemnej pod adresem Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice,
b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu +48 535 254 023,
c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@natalerzudietetyka.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną najlepiej pod wskazanym wyżej adresem poczty elektronicznej.

 

Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, zbieram?

            Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie, w ramach którego prowadzony jest także Sklep.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

W przypadku dokonania rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie (zarówno przed dokonaniem zamówienia, jak i w trakcie dokonywania zamówienia), co równoznaczne jest z zawarciem Umowy pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Administratorem, czyli Sprzedawcą / Usługodawcą,  zapytam Cię o aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest rejestracja w Serwisie.

W sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez mnie Sprzedaży Pliku (Plików), konieczne będzie podanie przez Ciebie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), adresu e-mail do kontaktu i do wysłania do Ciebie potwierdzenia zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie składania zamówienia, dokonujesz jednocześnie założenia Konta w Serwisie (co jest wymagane w sytuacji, gdy go nie posiadasz), konieczne będzie podanie ponadto  obok danych wyżej wymienionych – także loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła .Sprzedaż Pliku wiąże się zatem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres prowadzenia działalności gospodarczej)oraz numer NIP / PESEL / REGON.

W przypadku chęci skorzystania przez Ciebie ze świadczonych przeze mnie dietetycznych usług elektronicznych, w tym sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego, konieczne będzie podanie przez Ciebie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), adresu e-mail do kontaktu i do wysłania do Ciebie potwierdzenia zamówienia na usługę. W sytuacji, gdy w trakcie składania zamówienia na usługę, dokonujesz jednocześnie założenia Konta w Serwisie (co jest wymagane w sytuacji, gdy go nie posiadasz), konieczne będzie podanie ponadto  obok danych wyżej wymienionych – także loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.  Konsultacja dietetyczna w zakresie wskazanym w odpowiednim Regulaminie, wiąże się zatem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP / PESEL / REGON.

Firma obsługująca płatności może dodatkowo poprosić o inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Gdy skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz mi swoje dane kontaktowe w postaci adres e-mailu, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

 

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

            Twoje dane podane przy rejestracji przetwarzam w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po założeniu Konta w Serwisie lub w trakcie składania przez Ciebie zamówienia. Dane zebrane w trakcie rejestracji są przydatne do zawarcia umowy i jej wykonania, do tego byś mógł korzystać z szeregu funkcjonalności znajdujących się w Serwisie i Sklepie, w tym dokonywać zamówienia i zakupu Plików oraz skorzystać ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, login i hasło jest warunkiem założenia Konta w serwisie internetowym Sklepu. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność założenia Konta.

            Twoje dane podane w sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez mnie Sprzedaży Pliku (Plików) lub w trakcie świadczenia usług dietetycznych (w tym sporządzania indywidualnego planu żywieniowego), są niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży Plików / Umowy udzielenia konsultacji dietetycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części. Podanie danych adresowych jest niezbędne ponadto do wystawienia na Twoją rzecz faktury elektronicznej.

            Podczas Twojej wizyty na mojej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

            Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a mną są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy poinformowania Cię o zmianach w Serwisie internetowym.

            Twoja dane (o ile dokonujesz płatności na wskazane konto bankowe) muszę także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na mnie przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

            Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będę w celu dostarczenia Ci Newslettera zawierającego informacje z zakresu dietetyki i zdrowego stylu życia prowadzonego przez mnie jako Administratora (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

            W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych niż wymienione wyżej (np. numeru PESEL, NIP) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Administratorem, wszystkie podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?

            Twoje dane mogą być przekazywane osobom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Sprzedawcą/ Usługodawcą (Administratorem), ponadto w celach prowadzenia korespondencji z Tobą.

Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach otrzymywania Newslettera, Twoje dane w postaci adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotu będącego administratorem programu do prowadzenia list mailingowych.

W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Regulaminów (Regulaminu Świadczenia Dietetycznych Usług Elektronicznych lub Regulaminu Sklepu Internetowego) lub w sytuacji naruszenia prawa, mogę udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na serwerach w Polsce.

 

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez mnie jako Administratora, czyli przez czas posiadania Konta w Serwisie oraz przez czas dokonywania i realizacji zamówienia, Sprzedaży Plików, oraz świadczenia usług dietetycznych, ponadto przez okres przedawnienia moich roszczeń jako Administratora (Sprzedawcy / Usługodawcy), a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu dostarczenia Ci Newslettera zawierającego informacje z zakresu dietetyki i zdrowego stylu życia, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ten cel, lub do momentu ustania tego celu, który wymaga przetwarzania danych, czyli w sytuacji zaprzestania prowadzania przeze mnie i dostarczania Ci Newslettera.

 

W jaki sposób będę się z Tobą kontaktować?

            Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą – jako Użytkownikiem Serwisu internetowego, na którym znajduje się także Sklep – z mojej strony będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać od mnie informacje o wszelkich ważnych dla Umowy Sprzedaży Plików okolicznościach, ewentualne informacje o ofertach nowych Plików do zakupu, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, w przypadku jego założenia w ramach serwisu. Dodatkowo w sytuacji korzystania ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych, możesz otrzymywać od mnie pytania lub odpowiedzi związane z indywidualnym planem żywieniowym.

            Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy rejestracji, tj. adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.

 

W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

            Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane. Podane przez Ciebie hasła zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

 

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez Serwis internetowy, w tym Sklep, który odwiedzasz i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz jako Użytkownik podczas przeglądania Serwisu.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zwłaszcza w plikach wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do Twojego Konta.

Serwis może prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji (np. zakupowych) i personalizowanie (dostosowywanie do Twoich potrzeb) wyświetlanych treści oraz dopasowanie ewentualnych reklam.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, czyli np. zapamiętania Twojego logowania do Serwisu czy zapamiętania przeglądanych podstron w ramach Serwisu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu internetowego, po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

 

Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

            Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu dostarczenia Ci prowadzonego przeze mnie Newslettera, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody.

Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:

a) w formie pisemnej, pisząc na adres: Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice;
b) w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 535 254 023;
c) w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@natalerzudietetyka.pl

 

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jako Administrator nie profiluję Twoich danych.