REGULAMIN ŚWIADCZENIA DIETETYCZNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH – Na Talerzu Dietetyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DIETETYCZNYCH USŁUG ONLINE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności zasady przeprowadzania konsultacji dietetycznych online, w tym przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator” lub „Usługodawca” (pojęcia tożsame i stosowane zamiennie w Regulaminie)Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój oraz ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice; NIP: 638-18-39-894, REGON 385011258;

„Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://natalerzudietetyka.pl/, za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu w celu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto pod powyższym adresem znajdują się istotne informacje dot. zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę;

„Użytkownik” –  osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę;

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

„Konto” – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą użytkownika (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym „Moje Konto” nazwy Użytkownika i adresu poczty elektronicznej oraz tworząc hasło, a następnie klikając ikonkę „Zarejestruj się”. Po wykonaniu powyższych operacji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja, są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (lub adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła i kliknięciu ikonki „Zaloguj się”, ewentualnie w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę). Alternatywnie Użytkownik posiada możliwość utworzenia Konta na podobnych zasadach (podając nazwę Użytkownika i adres poczty elektronicznej oraz tworząc hasło) w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę w Serwisie).

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora-Usługodawcę, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Administratorem a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki udzielania konsultacji dietetycznych online przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym zasady przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy), stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (USŁUGODAWCĄ)

 1. Usługodawcą świadczącym usługi opisane w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych środków porozumienia się na odległość (np. telefon, Skype) jest Agnieszka Herman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, którejto działalności gospodarczej nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 638-18-39-894, oraz numer statystyczny REGON 385011258.
 2. Siedziba Usługodawcy (Administratora) mieści się w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój) przy ul. 1 Maja 7 lok. 17 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=92b24791-fffe-4341-8246-069b439aff6b
 3. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą:
  a) pisemnie – na adres korespondencyjny:
  Agnieszka Herman „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice
  b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 535 254 023,
  c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@natalerzudietetyka.pl

 

ROZDZIAŁ IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik może korzystać ze Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub w trakcie rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Usługodawcy, logo Serwisu oraz innych składników Serwisu (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji strony internetowej, na której znajduje się Serwis – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie należących do Usługodawcy przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu, w tym zawierania umów świadczenia usług na warunkach opisanych w Regulaminie, pod warunkiem uprzedniego utworzenia Konta i zalogowania się na Koncie lub – alternatywnie – pod warunkiem utworzenia Konta w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę w Serwisie).
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Serwisu. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

ROZDZIAŁ V.  SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, w tym w szczególności:
  a) udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania (konsultacje dietetyczne online),
  b) w ramach konsultacji dietetycznych online przygotowuje indywidualny plan żywieniowy (jadłospis) i zalecenia dietetyczne na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-chorobowego, dostosowany do potrzeb i informacji przekazanych przez Użytkownika (wywiad żywieniowo-chorobowy sporządzany jest za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie i pobieranego przez Użytkownika),
  c) w ramach konsultacji dietetycznych online odpowiada na pytania Użytkowników w zakresie planu żywieniowego – przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  d) w niektórych przypadkach udziela także konsultacji telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej (np. Messenger, Skype).
 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wskazanych w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu. W pierwszej kolejności Użytkownik dokonuje rejestracji, zakładając Konto i podając swoje dane.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług i konsultacji dietetycznych online następuje po złożeniu przez Użytkownika, zarejestrowanego w Serwisie i zalogowanego na swoim Koncie, zamówienia i podania swoich danych do płatności za usługę, które realizowane jest kolejno poprzez:
  a) kliknięcie ikon o nazwie DODAJ DO KOSZYKA – „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” lub „Kontynuacja współpracy”. Usługa „Kontynuacja współpracy” jest możliwa tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wcześniej zakupu usługi „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis”.
  b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony ZOBACZ KOSZYK – kliknięcie ikony PRZEJDŹ DO KASY,

  c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony KUPUJĘ I PŁACĘ oraz
  d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail i Konta użytkownika.

Jednakże Użytkownik, który utworzy Konto w trakcie składania zamówienia i podawania swoich danych do płatności za usługę konsultacji dietetycznych online, realizując kolejno i odpowiednio ww. etapy składania zamówienia, także ma możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia zamówionej usługi konsultacji dietetycznych online, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez:
  a) przelew bankowy – wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Administratora; w tym celu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora;
  b) PayPal (szybkie płatności).
 2. Użytkownik dokonując płatności na rzecz Usługodawcy, akceptuje warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, i tym samym dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Po dokonaniu płatności za usługę „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” , o której to płatności mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału i zaksięgowaniu jej na koncie Usługodawcy, Użytkownik ma możliwość pobrania formularza dostępnego w Serwisie zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy. Użytkownik proszony jest – po pobraniu formularza – o jego wypełnienie zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi, a następnie do jego przesłania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@natalerzudietetyka.pl . Użytkownik ma dodatkowo możliwość przesłania Usługodawcy na powyższy adres mailowy aktualnego zdjęcia sylwetki, uzupełnionego dzienniczka żywieniowego (szablon dostępny w Serwisie) oraz aktualnych wyników podstawowych badań laboratoryjnych. W przypadku wykupienia usługi „Kontynuacja współpracy”, Użytkownik nie wysyła ponownie formularza wywiadu żywieniowo-chorobowego, a jedynie zaznacza zmiany w uprzednio wysłanym formularzu. O wszelkich zmianach informuje Usługodawcę poprzez skrzynkę e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl.
 4. Następnie, w przypadku wykupienia usługi „Pierwsza Konsultacja Online + Jadłospis” , po przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy do Usługodawcy na adres e-mail wskazany w ust. 6, Usługodawca dokonuje analizy ww. formularza i w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych), sporządza oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 7 lub 14 dni, w zależności od wybranej opcji), zawierający zalecenia dietetyczne. Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany 7 lub 14-dniowy jadłospis, uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Użytkownika, jak ulubione potrawy, nawyki żywieniowe, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Użytkownika. Zaś w przypadku wykupienia usługi „Kontynuacja współpracy”, Usługodawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych) od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, wysyła nowy indywidualnie dopasowany 7 lub 14- dniowy jadłospis (w zależności od wybranej opcji), uwzględniając zmiany w formularzu podane przez Użytkownika.
 5. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w przedmiocie informacji wskazanych przez Użytkownika w formularzu elektronicznym oraz w przedmiocie indywidualnego planu żywieniowego – oprócz wskazanej komunikacji mailowej – także telefonicznie lub za pośrednictwem programu Skype, aplikacji WhatsApp lub aplikacji Messenger.
 6. Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: sklep@natalerzudietetyka.pl) w ramach dokonanej płatności za usługę konsultacji dietetycznych online – skorzystania z maksymalnie dwóch poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika) dokonywanych przez Usługodawcę w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, Usługodawca przesyła w terminie kolejnych 5 dni roboczych od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 7 lub 14 dni), zawierający ww. poprawki. Dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.
 7. Usługa konsultacji dietetycznych online obok sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego (jadłospis na 7 lub 14 dni) zawiera także wsparcie Usługodawcy dla Użytkownika w okresie 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania przez Użytkownika indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu). W ramach wsparcia merytorycznego ze strony Usługodawcy, Użytkownik może zadać Usługodawcy pytanie co do indywidualnego planu – w formie mailowej lub telefonicznej.
 8. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że:
  a) usługi świadczone przez Usługodawcę, opisane w Regulaminie zwłaszcza w Rozdziale niniejszym, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;
  b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu na 7 lub 14 dni) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.
 9. Użytkownik, w związku z oświadczeniami wskazanymi w ust. 11 niniejszego Rozdziału, zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Usługodawcy w przedmiocie świadczonych przez Usługodawcę usług, o ile usługi świadczone przez Usługodawcę, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Usługodawcę, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Użytkownik jest świadomy.
 10. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Usługodawcy prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego, o którym mowa w niniejszym Rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest – obok konsultacji dietetycznej online – indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 7 lub 14 dni) opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Rozdziale V, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827; tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile mu ono przysługuje, biorąc pod uwagę ust. 1-2 niniejszego Rozdziału):
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl; lub
  b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub
  c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie-­Zdrój;

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza, dostępnego [pobierz]

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie, a świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
 2. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: sklep@natalerzudietetyka.pl lub
 3. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: Agnieszka Herman „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”, ul. Generała Sikorskiego 52, 43-252 Pielgrzymowice;
 4. c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora: ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie; lub telefonicznie.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”, określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień na usługi świadczone przez Usługodawcę złożonych przez Użytkownika przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 7. Regulamin można pobrać w formacie PDF –[kliknij i pobierz]

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2020 r.

   

   

 

                             …………………………………………………                                                                     (miejscowość i data)

………………………………………………………………
 Imię i nazwisko
…………………………………………………………
…………………………………………………………
 (adres zamieszkania)

Telefon:……………………………………………….
E-mail:………………………………………………..
Nr.zamówienia.:…………………………………….

                                                                                                                                     Agnieszka Herman
                                                                                                                     „NA TALERZU ­ DIETETYKA mgr Agnieszka Herman”
                                                                                                                      ul. 1 Maja 7 lok. 17, 44­-330 Jastrzębie­-Zdrój

 

ODSTĄPIENIE UŻYTKOWNIKA (KONSUMENTA) OD UMOWY
NA UDZIELENIE USŁUGI DIETETYCZNEJ ONLINE

(dozwolone, jeżeli Użytkownik-Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi
przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i przed tym terminem usługa nie została wykonana)

*UWAGA!
nie jest możliwe odstąpienie od powyższej usługi, gdy była ona jedynie usługą
dodatkową udzielaną obok usługi sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu)
dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika będącego konsumentem

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym
odstąpieniu od umowy świadczenia usługi w postaci udzielenia porady
dietetycznej z dnia ………………………………………….. r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku………………………………………………………………………………..
Numer rachunku…………………………………………………………………………….

 

                                                                                                                         ……………………………………………
                                                                                                                         (podpis składającego oświadczenie)

Close Menu